Splošni pogoji podjetja DONITA d.o.o
– Veljavnost
Dobave, storitve in ponudbe našega podjetja se izvajajo izključno na podlagi teh SPP. Vse naše pravne izjave volje temeljijo na
teh SPP. Ne priznavamo naprotujočih ali od naših SPP odstopajočih pogojev kupca, razen, če se pisno in izrecno strinjamo z
veljavnostjo teh pogojev. Dejanja za izpolnitev pogodbe, kar se nas tiče, ne veljajo kot privolitev tistim pogojem pogodbe, ki
odstopajo od naših SPP. Ti pogoji poslovanja veljajo kot okvirni dogovor tudi za vse nadaljnje pravne posle med pogodbenimi
strankami.
– Sklenitev pogodbe
a) Naše ponudbe so nezavezujoče in spremenljive. Od teh SPP ali drugih naših pisnih izjav volje odstopajoče ustne privolitve,
dodatni ustni dogovori in podobno, še posebej takšne, ki jih podajo prodajalci, dostavljalci, itd., za nas niso zavezujoče.
Vsebina naših katalogov, reklamnih objav, itd. ni sestavni del pogodbe, razen v primeru, da gre za izrecno sklicevanje na to
vsebino.
b) Vsako naročilo se smatra kot sklenitev pogodbe, ko se izda potrditev naročila. Odpošiljanje ali izdaja izdelkov, naročenih s
strani kupca, se prav tako smatra kot sklenitev pogodbe. V primeru na nas naslovljene ponudbe je ponudnik vezan na to
pogodbo vsaj osem dni po prispetju ponudbe.
– Cena
Vse naše cene se razumejo brez DDV. Če se med sklenitvijo pogodbe in dobavo povišajo stroški smo upravičeni cene izdelkov
ustrezno povišati ali znižati.
– Plačilni pogoji, zamudne obresti

a) Naši računi zapadejo za plačilo od trenutka prevzema izdelkov naprej. Sconto odbitek za predčasno plačilo ni dovoljen brez
posebnega dogovora. V primeru zamude plačila, tudi pri delnih plačilih, prenehajo veljati vsi dogovori o sconto odbitku za
predčasno plačilo. Za datum plačila kupca šteje dan dospetja plačila na naš poslovni račun.
b) V primeru zamude plačila smo upravičeni od datuma zapadlosti plačila naprej zaračunati zamudne obresti v višini 4 %
zapadlega zneska. Pridržujemo si pravico do nadaljnjih zahtevkov, kot so višje obresti, iz naslova povrnitve škode.
– Odstop od pogodbe
a) Če dobavljeni izdelek ne ustreza vašim pričakovanjem, ga vzamemo, v času 30 delovnih dni po prejemu izdelka, nazaj, pri
čemer sobote ne štejejo kot delovni dnevi. Kot končni datum tega obdobja šteje datum odpošiljanja vrnjenega izdelka. Izdelke
pošljite na vaše stroške na naslednji naslov:
 ČERVASLOVENIJA, DONITA d.o.o.
 PE Stepišnikova ul.12
 2310 Slovenska Bistrica
Od kupca nakazano plačilo bo povrnjeno po prejemu nepoškodovanih vrnjenih izdelkov. Kupec je izrecno obvezan poravnati
vse stroške v povezavi z vračilom izdelka in stroške dostave. Podjetje Donita d.o.o. je izrecno upravičeno, da v primeru, da se
kupec ne drži zgoraj navedenega pravila, kupcu od zneska za povrnitev vplačila odšteje zgoraj navedene stroške in le delno
povrne vplačani znesek.
V primeru vračila izdelka je kupec zavezan vrniti prejeti izdelek v originalni embalaži in podjetju Donita d.o.o. povrniti stroške
za uporabo, vključno z odškodnino za iz uporabe izdelkov rezultirajoče zmanjšanje skupne vrednosti vrnjenih izdelkov.
Pravica vračila izdelka ne velja za poškodovane, uporabljene, obrabljene, po meri izdelane, po naročilu izdelane ali potiskane
izdelke.
b) Zraven splošnih zakonskih določil imamo pravico odstopiti od pogodbe tudi pri zakasnitvi prevzema izdelkov (Točka VII.) ali
drugih pomembnih razlogih, zlasti pri sprožitvi stečajnega postopka za premoženje našega pogodbenega partnerja ali
zavrnitvi predloga za sprožitev stečajnega postopka zaradi pomanjkanja premoženja za kritje nastalih stroškov. V primeru

odstopa imamo pri zadolženosti kupca možnost izbire, da zahtevamo pavšalno povračilo nastale škode v velikosti 20 % od
bruto zneska računov ali povračilo dejanske nastale škode.
c) Pri zakasnitvi plačila kupca smo razvezani vseh nadaljnjih storitvenih in dobaviteljskih obveznosti in upravičeni, da
zadržimo pošiljke ali storitve, ki so še v teku in zahtevamo predplačila oz. zavarovanja plačil ali v določenih primerih po
določenem časovnem roku odstopimo od pogodbe.
d) V primeru, da kupec brez upravičenega razloga odstopi od pogodbe ali neupravičeno želi razveljavitev pogodbe, imamo
možnost izbire, da vztrajamo pri izpolnitvi pogodbe ali se strinjamo z razveljavitvijo pogodbe, pri čemer je v drugem primeru
kupec zavezan, na našo željo, plačati povračilo škode v višini 20 % bruto zneska računov ali dejansko nastalo škodo.
– Stroški opomina in pobiranja plačila
V primeru zakasnitve plačila nam mora kupec povrniti nastale stroške opomina v višini pavšalnega zneska 9 EUR plus poštna
pristojbina po izvršenem opominu kakor tudi stroške vodenja evidence dolgov za pol leta v višini 3,7 EUR. Povrniti nam mora
tudi vse stroške, ki presegajo zgoraj navedene stroške in so nastali namensko zaradi pravnega zasledovanja zakasnelega
plačila in pri tem potrebnih stroškov opomina in pobiranja plačila.
– Dobava, prevoz, zakasnitev prevzema
Naše prodajne cene ne zajemajo nikakršnih stroškov za dostavo, montažo ali postavitev izdelkov. Na željo in za dodatno
plačilo pa te storitve izvedemo oz. organiziramo.
– Prenos tveganja
Od trenutka oddaje izdelkov dostavni službi nosi kupec vso tveganje slučajne izgube, izginotja ali poslabšanja izdelkov.
– Rok dobave
a) Za izpolnjevanje obveznosti smo zavezani šele takrat, ko je kupec izpolnil vse njegove obveznosti, ki so potrebne za
izvedbo, še posebej vse tehnične in pogodbene nadrobnosti, pripravljalna dela in pripravljalne ukrepe.
b) Upravičeni smo prekoračiti dogovorjene termine in dobavne roke za časovno obdobje do enega tedna. Šele po preteku
tega obdobja ima kupec pravico po postavitvi določenega podaljšanega roka odstopiti od pogodbe.
– Kraj izpolnitve

Kraj izpolnitve je Slovenska Bistrica.
– Neznatne spremembe izpolnjene obveznosti
ali druge za naše kupce znosne spremembe naših izpolnjenih obveznosti oz. dobaviteljskih obveznosti veljajo vnaprej kot
dovoljene. To velja še posebej za odstopanja, ki so pogojena z materiali (npr. dimenzije, barve, ipd.).
– Garancija in dolžnost preiskave in ugovora zoper kršitev procesnih predpisov med postopkom
a) Garancijske zahteve kupca izpolnimo, ko obstaja občutna pomanjkljivost, po naši izbiri – z zamenjavo, popravilom v
primernem času ali zmanjšanjem cene. Zahteve za povračilo škode, ki ga kupec želi za namen odprave pomanjkljivosti, so
lahko veljavne šele takrat, ko smo z izpolnjevanjem garancijskih zahtev v zamudi.
b) Prejete izdelke mora kupec nemudoma po dobavi, najkasneje pa v treh delovnih dneh pregledati. Pri tem opažene
pomanjkljivosti nam mora kupec nemudoma, najkasneje pa v treh delovnih dneh po odkritju le teh, javiti v pisni obliki z
opisom vrste in obsega pomanjkljivosti. Prikrite pomanjkljivosti je potrebno nemudoma, najkasneje pa v treh delovnih dneh
po odkritju le teh, pisno sporočiti. Če katera prijava pomanjkljivosti ne bo podana ali ne bo podana pravočasno, veljajo izdelki
kot odobreni.
– Povračilo škode
a) Vsi zahtevki za povračilo škode proti nam so v primerih rahle malomarnosti izključeni. Obstoj rahle oz. hude malomarnosti
mora oškodovanec dokazati.
b) Zahtevek za povračilo škode zapade po treh letih od prenosa tveganja
c) Pred priključevanjem ali prevozom tehničnih izdelkov za elektronsko obdelavo podatkov oz. pred namestitvijo
računalniških programov je kupec zavezan, da zadostno zavaruje že obstoječe podatke na računalniški napravi, v nasprotnem
primeru nosi sam odgovornost za izgubljene podatke kakor tudi za vso, v povezavi s tem, nastalo škodo.
– Jamstvo za izdelke
Odškodninski zahtevki v smislu predpisov za jamstvo izdelkov so izključeni, razen v primeru, da upravičenec odškodninskega
zahtevka dokaže, da je bila napaka povzročena v našem okolju in zakrivljena vsaj groba malomarnost.
– Lastninski pridržek in njegova uveljavitev
a) Vsi izdelki in stvari bodo od nas dobavljeni pod lastninskim pridržkom in ostajajo naša last do plačila v celoti.

b) Pri zahtevi za povračilo denarja oz. prevzem vrnjenih izdelkov ali stvari pod lastninskim pridržkom z naše strani lahko
nastopi odstop od pogodbe, če je ta izrecno obrazložen. Pri prevzemu vrnjenih izdelkov smo – ne glede na nadaljnje pravice –
upravičeni zaračunati nastale prevozne in manipulacijske stroške.
c) V primeru, da pridobitelj od nas dobavljene izdelke ali stvari pred izpolnitvijo vseh naših zahtev predela ali obdela, s tem ne
pridobi lastninske pravice na njih. Mi pridobimo solastništvo na skozi to nastali novi stvari v razmerju vrednosti od nas
dobavljenega blaga glede na vrednost drugega obdelanega blaga v trenutku predelave ali obdelave.
d) Blaga pod lastninskim pridržkom kupec ne sme niti zastaviti niti zaradi varnosti komu izročiti. Pri morebitnih rubežih ali
drugem uveljavljanju s strani tretjih oseb je kupec dolžan izvesti veljavnost našega lastninskega pridržka in nas nemudoma
obvestiti.
e) Le podjetnik, k katerega normalnemu poslovanju spada trgovina z od nas pridobljenim blagom, lahko do celotne
poravnave terjane odprte nakupne cene blaga razpolaga z izvzetim blagom.
f) Kupec nosi celotno tveganje za izvzeto blago, še posebej za nevarnost propada, izgube ali poslabšanja.
– Odstop terjatev
a) Pri dobavi pod lastninskim pridržkom kupec v tistem trenutku odstopa njegove terjatve napram tretjim osebam, če so te
nastale zaradi odtujitve ali predelave našega blaga, do končnega odplačila naših terjatev. Če je kupec z njegovimi plačili
napram nam v zamudi, je potrebno ločiti pri njem ustvarjene izkupičke in kupec ima te izkupičke zavedene izključno v našem
imenu. Vse zahtevke na zavarovalnice je že v tistem trenutku odstopil na nas.
b) Terjatev proti nam se ne sme odstopiti brez naše izrecne privolitve.
– Znesek obdržane kupnine
Kupec pri upravičeni reklamaciji, razen v primerih obratnega razvoja dogodkov, ni upravičen zadržati skupnega bruto zneska
računov, ampak le ustrezni delni znesek računov.
– Izguba roka
V primeru, da mora kupec poravnati svoje obveznosti v obrokih, velja za dogovorjeno, da v primeru, če ne plača katerega
izmed obrokov pravočasno, zapadejo vsi ostali obroki v takojšnje plačilo brez podaljšanega roka.
– Sodna pot, sodna pristojnost

Velja slovensko pravo. Uporabnost UN kupne pravice je izrecno izključena. Pogodbeni jezik je slovenski. Pogodbene stranke
se dogovorijo za slovensko, državno sodno oblast. Za odločitev o vseh iz te pogodbe nastalih sporih je izključno pristojno
krajevno sodišče v Ptuju.
– Varovanje osebnih podatkov, sprememba naslovov in avtorske pravice
a) Kupec daje svojo privolitev, da lahko tudi v kupni pogodbi vključene osebne podatke za izpolnitev te pogodbe shranimo in
obdelamo s podporo avtomatskih postopkov.
b) Kupec je zavezan, da nam sporoči spremembe njegovega osebnega ali poslovnega naslova, dokler pogodbeni
obojestranski pravni posel ni izpolnjen v celoti z obeh strani. Če nam sprememb naslova ne sporoči, veljajo naše izjave kot
dospele, če so poslane na zadnji dani naslov.
c) Načrti, skice ali druga tehnična dokumentacija so prav tako kot vzorci, katalogi, prospekti, slike in podobno naša
intelektualna lastnina, za katero kupec nima pravice uporabe ali vnovčenja.
– Salvatorična klavzula
Če bi bila ali postala posamezna določila teh SPP v celoti ali delno neučinkovita ali neizvedljiva, to ne vpliva na veljavnost
pogojev v preostalem delu SPP.